حرفهای یه دل عاشق

 

 

 

 

 

♥ یکشنبه 7 اردیبهشت1393 ساعت 13:0 توسط H a d i s Bala

 

جذاب ترین کلمه:آشنایی

متین ترین کلمه:دوستی

آرام بخش ترین کلمه:محبت

پاک ترین کلمه:وجدان

تلخ ترین کلمه:تنهایی

زشت ترین کلمه:خیانت

سخت ترین کلمه:جدایی

و زیبا ترین کلمه:تو...

 

♥ دوشنبه 3 آذر1393 ساعت 14:22 توسط H a d i s Bala

عشق

واژه ای است بی انتها

شروع و پایان ندارد

هربار که برای توصیف و تعریفش کوشیدم

خود را ناتوان یافتم

تنها میدانم

عشق

تکثیر می شود

و ممکن است

در کنار کلمات دیگر توصیف شود ... 

 

 

♥ جمعه 30 آبان1393 ساعت 14:20 توسط H a d i s Bala

bavar-kingheart.ir

 

بــﺎﻭﺭ ﮐــــﻦ !
ﮐــــﺎﺭ ﻣــــﻦ ﻧﯿﺴﺘــــ ،
ﮐــــﺎﺭ ﺧــــﺪﺍﺳﺘــــ …
” ﺩﻟـــــــﻢ ”
ﺟﺎﯾــــﯽ
ﻣﯿــــﺎﻥ  نفس ﻫﺎﯾَﺘــــــــ
ﮔﯿــــﺮ ﮐــــﺮﺩﻩ ﺍﺳﺘــــــــ

 

♥ سه شنبه 27 آبان1393 ساعت 14:19 توسط H a d i s Bala

pazel_kingheart.ir

 

زیباترین پازل دنیا وقتیست که . . .


فاصله انگشتانم با انگشتانت پرمیشود !

♥ یکشنبه 25 آبان1393 ساعت 14:16 توسط H a d i s Bala

img-fb-love-kingheart.ir

 

هیــــــس. . .
اگه ماله منی. . .

اجازتم دست منه. . .

همه چیزتم مال منه. . .

پس چروک پیشونیتم مال منه. . .

تنها جایی که بت اجازه میدم ناراحت شی. . .

زیر تابوت منه. . .

پس فقط برام بخند. . .(!)

♥ پنجشنبه 22 آبان1393 ساعت 14:15 توسط H a d i s Bala

 
یـہ مـَنبعِ آرامِش میخوامـ ...

یـہ شونہ ....

یہ کوه دلخوشےِ ...

یـہ " تــ ـو
 
♥ دوشنبه 19 آبان1393 ساعت 14:3 توسط H a d i s Bala

♥ دوشنبه 12 آبان1393 ساعت 16:42 توسط H a d i s Bala

تعهد به سند ازدواج نیست .


تعهد به حلقه ی دست چپ نیست .


تعهّد...


یه حسّیه تو قلب آدما...!!!

♥ جمعه 9 آبان1393 ساعت 16:37 توسط H a d i s Bala

 

من…!

مرا که میشنـاسی؟!

خودمم کسی شبیه هیچکس!

کمی که لابه لای نوشته هایم بگردی پیدایم میکنی

مهربان، صبور، کمی هم بهانه گیر

اگر نوشته هایم را بیابی ،

منم همان حوالی ام!

♥ سه شنبه 6 آبان1393 ساعت 16:35 توسط H a d i s Bala

 
زندگی جیره مختصریست 

مثل یه لیوان چایی 
و کنارش ..... عشق است 
مثل یک حبه قند 
زندگی را با عشق 
نوش جان باید کرد 

سهراب سپری 
♥ دوشنبه 14 مهر1393 ساعت 14:44 توسط H a d i s Bala

 
مــردان واقعـــی وفـادارند،

اونا وقت ندارن دنبال زنـان دیگه بگــردن،

چون مشــغول پیــدا کردن راه های جــدیدی برای دوسـتـــــ داشتن

شــریک زندگـــی خودشـون هســـتند . . .
♥ پنجشنبه 10 مهر1393 ساعت 14:43 توسط H a d i s Bala

♥ یکشنبه 6 مهر1393 ساعت 12:26 توسط H a d i s Bala

 
 
گــاهـی بـایـد بـه دور خـود یــک دیــوار تنهـایـی کشیــد ، 
نـه بــرای اینکــه دیگـران را از خــودت دور کنــی ، 
بلکـه ببینـی چـه کســی بـرای دیـدنـت 
دیــوار را خـراب مــی کنــد !

" ژان پــــــــــل سارتر "
♥ جمعه 4 مهر1393 ساعت 12:25 توسط H a d i s Bala

 
✘..بودنــــت را دوســــت دارمــــ
✘..وقــــتی پنــــجه اتــــ را در کــــمرمــــ حــــلقه مــــی کنــــی
✘..و بــــه آغوشــــت میفــــتم مرا مــــی فشــــاریــــ
✘..و وادارــــم مــــی کنیــــ
✘..کــــه بــــه هیــــچ چــــیز
✘..فــــکر نکــــنمــــ
✘..جــــز تــــو
♥ شنبه 15 شهریور1393 ساعت 19:47 توسط H a d i s Bala

 

ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ شوهر بعد از خواندن نامه.............

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ، ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺖ : ﻣﻦ این ﺧﻮﻧﻪ را ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ
ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ...
ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻓﺖ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﻗﺎﯾﻢ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﻪ
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺪ ﻭ ﭼﺸﻤﺶ
ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪ وپﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ تمام ﺭﻭﯼ
کاغذ زنش چیزی نوشت و در همین ﺣﯿﻦ ﺯﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺼﺪﺍ ﺩﺭ آمد ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺟﻮﺍﺏ داد
ﺳﻼﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎﺳﺎﻡ ر ﻭ ﻋﻮﺽ میﮐﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺎﻡ، ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ
ﻓﺪﺍﺕ ﺷﻢ
ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﺍﯾﻦ ﻋﻔﺮﯾﺘﻪ، ﺯﻧﻢ هم ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻮﺭﺵ ر ﻭ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ، ﺍﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﯾﺨﺘﺶر ﻭ ﻧﺒﯿﻨﻢ
ﺍﺻﻸ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﻮﺩ،،، ﮐﺎﺵ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﯾﺨﺖ ﻣﮑﺮﻭﻫﺶ رﻭ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﺍﻟﻬﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻫﺖ ﺑﺮﻡ، ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﯿﺸﺘﻢ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺯﯾﺮﻟﺐ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ
ﺯﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺩق ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﭘﺮﭘﺮ
ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺷﻮﻫﺮﺵ، ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ
ﺭﻓﺖ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﭼﯽ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬش ﻧﻮﺷﺘﻪ .

ﺩﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ،،؛
ﺧﻨﮕﻮﻝ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﮐﻒ ﭘﺎﯼ ﭼﭙﺖ از زیر تخت ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ،،،
ﺁﺧﻪ « ﺁﯼ ﮐﯿﻮصفر » ﻻﺍﻗﻞ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺩﺕ ر ﻭ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ، ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻡ ﻧﻮﻥ
ﺑﮕﯿﺮﻡ ﻭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ
♥ چهارشنبه 12 شهریور1393 ساعت 14:29 توسط H a d i s Bala