حرفهای یه دل عاشق

 

 

 

 

 

♥ یکشنبه 7 اردیبهشت1393 ساعت 13:0 توسط H a d i s Bala

 
زندگی جیره مختصریست 

مثل یه لیوان چایی 
و کنارش ..... عشق است 
مثل یک حبه قند 
زندگی را با عشق 
نوش جان باید کرد 

سهراب سپری 
♥ دوشنبه 14 مهر1393 ساعت 14:44 توسط H a d i s Bala

 
مــردان واقعـــی وفـادارند،

اونا وقت ندارن دنبال زنـان دیگه بگــردن،

چون مشــغول پیــدا کردن راه های جــدیدی برای دوسـتـــــ داشتن

شــریک زندگـــی خودشـون هســـتند . . .
♥ پنجشنبه 10 مهر1393 ساعت 14:43 توسط H a d i s Bala

♥ یکشنبه 6 مهر1393 ساعت 12:26 توسط H a d i s Bala

 
 
گــاهـی بـایـد بـه دور خـود یــک دیــوار تنهـایـی کشیــد ، 
نـه بــرای اینکــه دیگـران را از خــودت دور کنــی ، 
بلکـه ببینـی چـه کســی بـرای دیـدنـت 
دیــوار را خـراب مــی کنــد !

" ژان پــــــــــل سارتر "
♥ جمعه 4 مهر1393 ساعت 12:25 توسط H a d i s Bala

 
✘..بودنــــت را دوســــت دارمــــ
✘..وقــــتی پنــــجه اتــــ را در کــــمرمــــ حــــلقه مــــی کنــــی
✘..و بــــه آغوشــــت میفــــتم مرا مــــی فشــــاریــــ
✘..و وادارــــم مــــی کنیــــ
✘..کــــه بــــه هیــــچ چــــیز
✘..فــــکر نکــــنمــــ
✘..جــــز تــــو
♥ شنبه 15 شهریور1393 ساعت 19:47 توسط H a d i s Bala

 

ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ شوهر بعد از خواندن نامه.............

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ، ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺖ : ﻣﻦ این ﺧﻮﻧﻪ را ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ
ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ...
ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻓﺖ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﻗﺎﯾﻢ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﻪ
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺪ ﻭ ﭼﺸﻤﺶ
ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪ وپﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ تمام ﺭﻭﯼ
کاغذ زنش چیزی نوشت و در همین ﺣﯿﻦ ﺯﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺼﺪﺍ ﺩﺭ آمد ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺟﻮﺍﺏ داد
ﺳﻼﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎﺳﺎﻡ ر ﻭ ﻋﻮﺽ میﮐﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺎﻡ، ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ
ﻓﺪﺍﺕ ﺷﻢ
ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﺍﯾﻦ ﻋﻔﺮﯾﺘﻪ، ﺯﻧﻢ هم ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻮﺭﺵ ر ﻭ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ، ﺍﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﯾﺨﺘﺶر ﻭ ﻧﺒﯿﻨﻢ
ﺍﺻﻸ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﻮﺩ،،، ﮐﺎﺵ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﯾﺨﺖ ﻣﮑﺮﻭﻫﺶ رﻭ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﺍﻟﻬﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻫﺖ ﺑﺮﻡ، ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﯿﺸﺘﻢ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺯﯾﺮﻟﺐ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ
ﺯﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺩق ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﭘﺮﭘﺮ
ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺷﻮﻫﺮﺵ، ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ
ﺭﻓﺖ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﭼﯽ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬش ﻧﻮﺷﺘﻪ .

ﺩﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ،،؛
ﺧﻨﮕﻮﻝ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﮐﻒ ﭘﺎﯼ ﭼﭙﺖ از زیر تخت ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ،،،
ﺁﺧﻪ « ﺁﯼ ﮐﯿﻮصفر » ﻻﺍﻗﻞ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺩﺕ ر ﻭ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ، ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻡ ﻧﻮﻥ
ﺑﮕﯿﺮﻡ ﻭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ
♥ چهارشنبه 12 شهریور1393 ساعت 14:29 توسط H a d i s Bala

 

زن بـاس واســـ آقــاش آرایـشــــ کنـــه، کـه آقـاش حــال کـنــه!
بـگـیـره مـحـکـم مـاچـش کـنـه...!
مـرد بــاس واسـه خـانـومـش پـاستـیـل و لـواشـک بـخــره...!
زن بــاس زود زود ســردش شــه تــا آقـاش زود بـغـلـش کـنــه...!
مـرد بـاس هـمـی کـه گـفـتـی حـوصـلـم سـر رفـتـه بـگـه حـاضـر شـدی خـبــرم کـن
مـوهـاتـم نـریــز بـیــرون...!
 
♥ شنبه 8 شهریور1393 ساعت 14:33 توسط H a d i s Bala

 
اگه برات غیرتی میشه
اگه روت حساسه
اگه ته ریش داره
اگه وقتی می خنده از خندش خندت می گیره
اگه باهات مهربونه
اگه بهت اخمای کوچولو می کنه
اگه وقتی شالت رفت عقب میگه "اونو بکش جلو"
اگه دستاتو محکم میگیره
اگه تو مهمونیا یه دفه درگوشت میگه"خیلی خوشگل شدی عزیزم"
اگه سر ب سرت می ذاره
اگه قربون صدقت میره
اگه نگرانت میشه
اگه بهت میگه "خانوم خونه"
اگه وقتی با پسرای غریبه حرف میزنی میشه بداخلاق ترین پسر دنیا
اون موقع ست که نمیتونی ازش بگذری
اون موقع ست که تو شدی تموم وجودش

سفت بگیرش ولش نکن . . . قدرشو بدون . . .
 
♥ چهارشنبه 5 شهریور1393 ساعت 14:33 توسط H a d i s Bala

 
بـایــــد هــــــزار بـار از عشـــــق ِ تــو مُـــــرد

وقتــــی بـوســـــه هـایـت

مسیحــــــایـی سـت...
 
♥ شنبه 1 شهریور1393 ساعت 14:27 توسط H a d i s Bala

 
همیشــــه بــرایـــم ســوال استـــــــــ :

اگــــــر قــــــــرار بــــــود

روزی او را نــــــداشتـــه بــاشـــم،

چــرا خـــدا خــــواستــــــــــــ

کـــه دوستــــش داشتــــه بـــاشـــم
 
♥ پنجشنبه 30 مرداد1393 ساعت 14:38 توسط H a d i s Bala

 
یادمان باشد : وقتی کسی را به خودمان وابسته کردیم !
در برابرش مسؤولیم …
در برابر اشک‌هایش ؛
شکستن غرورش ،
لحظه‌های شکستنش در تنهایی و لحظه‌های بی‌قراریش ….
و اگر یادمان برود !

در جایی دیگر سرنوشت یادمان خواهد آورد،
 
♥ سه شنبه 28 مرداد1393 ساعت 14:33 توسط H a d i s Bala

 
وقتی کسی را به خودمان وابسته کردیم !
وقتی کسی از صمیم قلبش صادقانه دوستمان دارد...

در برابرش مسئولیم...

در برابر اشکهایش؛
شکستن غرورش ،
لحظه های شکستنش در تنهایی 
و لحظه های بی قراریش...

و اگر یادمان برود!

در جایی دیگر سرنوشت یادمان خواهد آورد ...
و این بار ما خود فراموش خواهیم شد...

و این قانون زندگیست...!!!!!
♥ یکشنبه 26 مرداد1393 ساعت 11:31 توسط H a d i s Bala

 
فروغی چه زیبا میگفت :
اگر یاد کسی هستیم این هنـر اوست ، نه هنـر ما ...!
چقـدر زیبـاست کسـی را دوسـ♥ــت بـداریـم
نـه برای نیــاز ...
نـه از روی اجبــار ...
و نـه از روی تنهایـی ...
فقـط بـرای اینـکه ارزشـش را دارد ♥
♥ پنجشنبه 23 مرداد1393 ساعت 11:28 توسط H a d i s Bala

 
نمی خواهم حرفی از جدایی و نرسیدن در کلاممان هویدا شود...
من دوری را نمی پذیرم...
دردش کشنده هست برای یک عاشق..
تو مرا می فهمی
زیرا خود عاشقی واقعی هستی.
تسکینم بخش
و بگو امید همچنان باقی است
ای آروزی فردای من
♥ دوشنبه 20 مرداد1393 ساعت 11:24 توسط H a d i s Bala

 
از دلم پرسیدم 

عشق را خلاصه کن،..

گفت : 

آغاز کسى باش.. 

که پایان تو باشد..!
♥ پنجشنبه 16 مرداد1393 ساعت 11:13 توسط H a d i s Bala